DE REGELS

Artikel 1

Definities

1.1 Maratcha: handelsnaam van Maratcha. Gevestigd te Westerveldsestraat 81, 6842 BS, Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74470728. Geregistreerd bij de Belastingdienst onder BTW-nummer NL002373878B03.

1.2 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die met Maratcha een overeenkomst aangaat.

1.3 Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4 Website van Maratcha: de website van Maratcha is onder meer te bereiken via www.maratcha.com, www.maratcha.nl, www.maracha.nl of Maratcha’s social media-accounts.

1.5 Producten: de meest uitgebreide definitie van een product of koffer, waaronder zeker, maar niet uitsluitend, te zeggen: thee, theeaccessoires en andere goederen.

1.6 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand, waarbij Klant via een door Maratcha georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Maratcha en waarbij tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7 Bedenktijd: een tijd waarin een Consument de mogelijkheid heeft om de afwikkeling van de aankoop tot stand te brengen, via herroepingsrecht.

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om – na ontvangst van de bestelde Product (en) deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen naar Maratcha en hun aankoopprijs terug te krijgen.

 

Artikel 2

Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (overeenkomsten op afstand) van Maratcha die gelden voor de verkoop van Producten.

2.2 De door Klant gebruikte koopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn daarom niet van toepassing op met Maratcha gesloten overeenkomsten.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.4 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden geclassificeerd als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verzonden, waaronder zeker e-mail en gefaxte documenten.

2.5 De ​​inhoud van deze website evenals de inhoud van alle andere uitingen van Maratcha op internet is met de grootste zorg samengesteld. Maratcha kan echter geen garanties geven over de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Maratcha is niet aansprakelijk voor mogelijk voorkomende fouten of onnauwkeurigheden, of voor de resultaten van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 3

Aanbiedingen

3.1 Productspecificaties worden vermeld en de prijs van het product inclusief BTW wordt vermeld bij de producten die op de Maratcha-website worden aangeboden. Verzendkosten worden weergegeven voor of na het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 Producten die op de Maratcha-website worden aangeboden, bevatten een zo nauwkeurig mogelijke en waarheidsgetrouwe beschrijving en / of afbeelding van het aangeboden product.

3.3 Indien de omschrijvingen en / of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in het echt anders uitkomen, is Maratcha op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding jegens de Klant. De consument behoudt zich te allen tijde het herroepingsrecht voor zoals bepaald in artikel 6.1.

3.4 Maratcha verstrekt de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product; deze term is slechts een indicatie.

3.5 Eventuele verschuldigde invoerrechten zijn altijd voor rekening van de Klant.

 

Artikel 4

Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Maratcha uitgebrachte aanbieding of offerte heeft geaccepteerd en Maratcha heeft met deze aanvaarding ingestemd.

4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Maratcha overgaat tot levering van Producten aan de Klant, nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Maratcha-website.

4.3 Het staat Maratcha altijd vrij om – zonder opgaaf van redenen – geen overeenstemming te bereiken over een aanbod van een Klant. Indien de Klant reeds betaling aan Maratcha heeft gedaan, zal Maratcha dit bedrag direct na de weigering aan de Klant terugbetalen.

 

Artikel 5

Levering

5.1 Na totstandkoming van een overeenkomst zal Maratcha de bestelde Producten voor transport aanbieden. De kosten van het transport worden weergegeven bij het tot stand komen van een overeenkomst.

5.2 Levering van de bestelling vindt plaats op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen tussen Maratcha en de Klant.

5.3 Nadat een overeenkomst tussen Maratcha en de klant tot stand is gekomen, worden de door de klant bestelde producten zo snel mogelijk door Maratcha geleverd.

5.4 Indien Maratcha niet in staat is om de door de Klant bestelde Producten binnen dertig (30) dagen te leveren, kan een Consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 6

Retourneren van producten

6.1 Na ontvangst van het / de bestelde product (en) heeft de consument veertien (14) dagen om – op grond van zijn herroepingsrecht – het / de bestelde product (en) aan Maratcha te retourneren, op voorwaarde dat ze ongeopend en onbeschadigd zijn, zonder opgaaf van redenen .

6.2 Na ontvangst van het Product zal Maratcha binnen dertig (30) dagen de factuurwaarde van het Product aan de Consument terugbetalen.

6.3 Indien een Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.

6.4 Vanaf het moment van ontvangst van het Product / de Producten dient de Consument alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en / of de pakketten te voorkomen.

6.5 Beschadigde producten worden door Maratcha nooit teruggenomen. Tenzij het product beschadigd is aangekomen. In dit geval moet de klant zo snel mogelijk contact opnemen met Maratcha via help@maratcha.com en bewijs leveren (foto’s).

6.6 De consument kan zijn herroepingsrecht niet geldig maken, indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt zoals vermeld in artikel 7:46 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 7

Garantie

7.1 De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele defecte producten moeten uiterlijk binnen zeven (7) dagen aan Maratcha worden gemeld.

7.2 In het geval Maratcha de klachten gegrond verklaart, wordt de klant reparatie, een vervangend product of terugbetaling van de factuurwaarde van het product aangeboden.

7.3 De Klant heeft geen recht op Garantie zoals beschreven in dit artikel in het geval dat wordt geconcludeerd dat het defect aan het Product is veroorzaakt door de Klant.

 

Artikel 8

Prijs & betaling

8.1 Productspecificaties, evenals de prijs van het product inclusief BTW, worden vermeld op de Maratcha-website. Verzendkosten worden weergegeven voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

8.2 Betaling dient te worden voldaan tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst.

8.3 Klant dient eventuele onjuistheden in de facturering direct aan Maratcha te melden, waarna Maratcha het bedrag zal corrigeren.

8.4 Onnauwkeurigheden in de facturering ontslaan de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die in deze voorwaarden worden vermeld.

 

Artikel 9

Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

9.1 De door Maratcha geleverde Producten blijven eigendom van Maratcha tot het moment dat Klant alle verplichtingen uit de met Maratcha gesloten overeenkomst goed heeft opgevolgd.

9.2 Indien Maratcha een beroep doet op eigendomsvoorbehoud, wordt de betreffende gesloten overeenkomst als opgelost beschouwd, onverminderd het recht van Maratcha om vergoeding van schade, gederfde rente en rente te vorderen.

9.3 De inhoud van de Maratcha-website, inclusief maar niet beperkt tot: de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, merken en domeinnamen, zijn eigendom van Maratcha en worden beschermd door het auteursrecht en het intellectuele of industriële eigendomsrecht dat bestaat onder de toepasselijke wetgeving. Het is gebruikers van de website niet toegestaan ​​de website of een deel daarvan zonder toestemming van Maratcha te dupliceren of ter beschikking te stellen.

 

Artikel 10

Overmacht

10.1 Maratcha is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant, indien deze daartoe zijn beperkt als gevolg van omstandigheden die hun niet door de wet, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of verkeersbegrip kunnen worden verweten.

10.2 Maratcha kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben zowel Afnemer als Maratcha het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van door wederpartij geleden schade.

 

Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1 Indien Maratcha aansprakelijk wordt gehouden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot – maximaal – de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.2 Maratcha is alleen aansprakelijk voor directe schade. Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld:
– De redelijke kosten, ter bepaling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
– De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maratcha aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Maratcha kunnen worden toegerekend
– Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

11.3 Maratcha sluit elke aansprakelijkheid uit voor indirecte schade geleden door het gebruik van door Maratcha geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove schuld van Maratcha, haar management en / of leidinggevend personeel .

11.4 Maratcha is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12

Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Maratcha is partij in. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 De Klant en Maratcha zullen pas bij de Rechter in beroep gaan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Tenzij anders bepaald door regels van dwingend recht, heeft in eerste instantie de Rechter te Arnhem het recht geïnformeerd te worden over verschillen tussen Maratcha en de Klant.

 

Toekomstige updates

Mogelijk moeten we wijzigingen aanbrengen in onze voorwaarden. De nieuwste versie van onze voorwaarden is altijd beschikbaar op onze website. Deze pagina is bijgewerkt op 1 februari 2020.

Kom in contact

Als u vragen of feedback heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via help@maratcha.com.